Batting stats

Most Runs
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1
Abhimanyu Jindal
(Sunrisers)
9 9 4 230 6 5 3 0 76 100.00 46.00
2
Advik Sharma
(Royals)
7 7 6 188 12 2 1 0 50 100.53 188.00
3 5 5 2 181 12 1 2 0 60 84.19 60.33
4
Arjun Naik
(Sunrisers)
6 5 3 99 7 0 0 0 44 90.83 49.50
5
Mokshesh Shaha
(Sunrisers)
7 6 4 86 3 0 0 0 30 72.27 43.00
6 4 4 3 83 2 0 0 0 31 87.37 83.00
7
Garv Seth
(Sunrisers)
4 4 2 80 3 1 0 0 28 106.67 40.00
8
Arjun Rao
(Sunrisers)
5 5 3 78 4 0 0 0 26 69.03 39.00
9
Arnie Singh
(Sunrisers)
3 2 1 68 2 2 1 0 64 93.15 68.00
10
Rohan Biyani
(Sunrisers)
7 7 2 64 0 0 0 0 23 60.38 12.80
11
Garv Seth
(Royals)
3 3 3 62 0 1 0 0 24 77.50 --
12
Arnie Singh
(Royals)
3 3 2 55 0 0 0 0 25 70.51 55.00
13
Arjun Naik
(Royals)
1 1 1 54 5 0 1 0 54 103.85 --
14
Vaibhav Narayanan
(Sunrisers)
8 8 2 48 0 0 0 0 12 38.10 8.00
15
Ahir Raghav
(Royals)
7 7 4 47 1 0 0 0 10 33.33 15.67
16 5 5 4 45 1 0 0 0 14 52.33 45.00
17
Nikhar Khamesra
(Sunrisers)
3 3 1 43 0 0 0 0 26 58.90 21.50
18
Ahir Raghav
(Sunrisers)
3 3 2 39 0 0 0 0 18 41.94 39.00
19 6 6 4 39 0 0 0 0 10 41.05 19.50
20 5 4 3 37 1 0 0 0 14 42.53 37.00
21 4 4 2 36 2 0 0 0 20 57.14 18.00
22
Jivana Aras
(Royals)
1 1 1 32 0 0 0 0 32 66.67 --
23
Rohan Biyani
(Royals)
6 4 0 31 1 0 0 0 22 68.89 7.75
24
Garima Biyani
(Sunrisers)
9 7 2 29 0 0 0 0 9 50.00 5.80
25
Orson Slater
(Royals)
8 6 3 27 0 0 0 0 13 35.53 9.00
26
Advik Sharma
(Sunrisers)
3 2 0 24 2 0 0 0 14 82.76 12.00
27
Aryan Bose
(Sunrisers)
2 2 2 24 1 0 0 0 17 66.67 --
28
Orson Slater
(Sunrisers)
4 3 1 24 0 0 0 0 11 35.82 12.00
29 6 6 1 23 0 0 0 0 12 33.33 4.60
30
Ayush Khandelwal
(Sunrisers)
4 4 1 22 0 0 0 0 12 35.48 7.33
31
Arjun Naik
(Royals)
3 4 1 17 0 0 0 0 7 32.08 5.67
32
Ashwin Kannan
(Sunrisers)
4 2 1 16 0 0 0 0 16 80.00 16.00
33
Rohan Surukanti
(Sunrisers)
3 3 2 13 0 0 0 0 7 26.53 13.00
34
Jivana Aras
(Sunrisers)
1 1 1 10 0 0 0 0 10 111.11 --
35
Aanya Surukanti
(Sunrisers)
3 3 2 10 0 0 0 0 6 18.52 10.00
36
Yatin Aras
(Sunrisers)
2 1 0 9 0 0 0 0 9 81.82 9.00
37
Arjun Rao
(Royals)
1 1 0 9 0 0 0 0 9 60.00 9.00
38 2 1 1 8 0 0 0 0 8 42.11 --
39
Adi Madhusoodanan
(Sunrisers)
2 2 0 8 0 0 0 0 7 33.33 4.00
40
Raghav Arun
(Royals)
1 1 0 8 0 0 0 0 8 27.59 8.00
41 4 3 1 8 0 0 0 0 5 23.53 4.00
42
Arie Dadhia
(Royals)
3 3 1 8 0 0 0 0 4 21.05 4.00
43
Raghav Arun
(Sunrisers)
4 4 0 6 0 0 0 0 3 30.00 1.50
44 2 2 0 6 0 0 0 0 3 20.69 3.00
45
Vaibhav N
(Sunrisers)
1 1 1 5 0 0 0 0 5 100.00 --
46
Arjun N Naik
(Sunrisers)
1 1 0 5 0 0 0 0 5 71.43 5.00
47
Garima B
(Royals)
1 1 0 5 0 0 0 0 5 23.81 5.00
48 4 4 0 5 0 0 0 0 3 21.74 1.25
49 2 2 1 5 0 0 0 0 3 19.23 5.00
50
Vihaan Kudikala
(Sunrisers)
3 3 1 5 0 0 0 0 4 17.86 2.50
51 1 1 0 3 0 0 0 0 3 33.33 3.00
52
Adi B
(Royals)
1 1 1 2 0 0 0 0 2 100.00 --
53
Ganesh P
(Sunrisers)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 11.76 2.00
54 14 4 3 1 0 0 0 0 1 20.00 1.00
55
Ayush K
(Sunrisers)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 20.00 1.00
56
Adi B
(Sunrisers)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
57
Abhi J
(Sunrisers)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
58
Arnav Sujith
(Royals)
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 --
59
Satish Naik
(Royals)
11 2 2 0 0 0 0 0 0 0.00 --
60
Aryan Naik
(Sunrisers)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
61
Yatin Aras
(Royals)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
62
Rohan B
(Sunrisers)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
63
Arnav Sujith
(Royals)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
64 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 --
65
Satish Naik
(Sunrisers)
9 4 4 0 0 0 0 0 0 0.00 --
66 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
67
Shriyans Methuku
(Sunrisers)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00