Batting stats

Most Runs
# Player Group Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Group Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1
Zafar Khan
(Harab Motors Pak Stars)
A 3 3 1 109 10 8 1 0 63 184.75 54.50
2
Issa Kikasi
(Balakrishna Strikers)
B 3 3 0 95 9 1 1 0 50 95.00 31.67
3
Kassimu Nassoro
(Alliance Caravans)
B 2 2 0 90 12 0 1 0 50 128.57 45.00
4
Nisar Ahmed
(Harab Motors Pak Stars)
A 3 3 0 83 7 8 1 0 63 244.12 27.67
5
Ankit Baghel
(Aruti Aces)
A 3 3 0 70 9 3 1 0 65 145.83 23.33
6
Dinesh Rabadiya
(Honest Logistics Sklpsc)
B 3 3 0 68 9 3 0 0 30 109.68 22.67
7
Sanjay Bom
(FMED Upanga)
A 2 2 0 67 3 5 0 0 39 155.81 33.50
8
Salum Jumbe
(Aruti Aces)
A 3 2 1 67 4 3 0 0 40 117.54 67.00
9
Ramesh Alluri
(Balakrishna Strikers)
B 3 3 1 66 4 1 0 0 34 86.84 33.00
10
Abbas Adamji
(Horizon Annadil Burhani)
B 3 3 0 63 7 2 1 0 58 94.03 21.00
11
Abhik Patwa
(Aurobindo Aksc)
B 1 1 1 59 9 1 1 0 59 151.28 --
12
Ivan Ismail
(Harab Motors Pak Stars)
A 3 3 1 58 7 3 1 0 53 131.82 29.00
13
Riken Patel
(FMED Upanga)
A 2 2 0 55 7 1 0 0 36 127.91 27.50
14
Kartik Syal
(NTS Bosch Gymkhana)
A 1 1 0 51 6 1 1 0 51 134.21 51.00
15
Quresh Karimjee
(Horizon Annadil Burhani)
B 3 3 0 48 5 0 0 0 44 76.19 16.00
16
Bhavesh Govind
(Aruti Aces)
A 3 2 0 47 2 4 0 0 43 174.07 23.50
17
Ejaz Aziz
(Aruti Aces)
A 3 3 1 47 4 1 0 0 17 104.44 23.50
18
Zamoyoni Ramadhani
(Harab Motors Pak Stars)
A 3 2 0 43 1 5 0 0 23 204.76 21.50
19
Virendra Kamania
(FMED Upanga)
A 2 2 2 42 7 0 0 0 23 161.54 --
20
Gulraiz Haideri
(Kaon Lions)
A 3 3 0 42 8 0 0 0 19 113.51 14.00
21
Ashish Kamania
(FMED Upanga)
A 2 2 0 42 3 2 0 0 28 95.45 21.00
22
Ally Mpeka
(Aruti Aces)
A 3 3 1 41 2 1 0 0 22 97.62 20.50
23
Rijali Fentu
(Kaon Lions)
A 3 3 0 41 4 0 0 0 31 77.36 13.67
24
Kashif Adnan
(Harab Motors Pak Stars)
A 3 2 0 40 4 1 0 0 26 97.56 20.00
25
Jatin Darji
(Balakrishna Strikers)
B 3 3 0 39 4 0 0 0 23 88.64 13.00
26
Wilbert Martin
(Alliance Caravans)
B 2 2 1 39 2 0 0 0 23 84.78 39.00
27
Jumanne Masquater
(Aruti Aces)
A 3 1 0 38 1 2 0 0 38 135.71 38.00
28
Hassan Sangwale
(Honest Logistics Sklpsc)
B 3 3 2 37 2 0 0 0 25 100.00 37.00
29
Firoz Hatim Dahodwala
(Horizon Annadil Burhani)
B 3 3 3 36 4 0 0 0 23 138.46 --
30
Naran Vekariya
(Honest Logistics Sklpsc)
B 3 3 0 36 4 1 0 0 14 97.30 12.00
31
Arshaan Jasani
(Aurobindo Aksc)
B 1 1 1 34 1 2 0 0 34 89.47 --
32
Vinesh Gorasiya
(Honest Logistics Sklpsc)
B 3 3 0 32 1 1 0 0 19 88.89 10.67
33
Mohamed Salim
(Kaon Lions)
A 3 3 0 31 6 0 0 0 23 100.00 10.33
34
Adnan Zariwala
(Horizon Annadil Burhani)
B 3 3 0 31 1 1 0 0 18 77.50 10.33
35
Mohammad Ali
(Aruti Aces)
A 3 3 0 31 1 0 0 0 15 59.62 10.33
36
Ali Sumar
(Kaon Lions)
A 3 3 0 31 0 0 0 0 15 57.41 10.33
37
Athumani Siwa
(Honest Logistics Sklpsc)
B 3 3 1 30 3 1 0 0 26 100.00 15.00
38
Sreejit Kumar
(Alliance Caravans)
B 2 2 0 29 3 1 0 0 25 120.83 14.50
39
Abdullah Jabiri
(Harab Motors Pak Stars)
A 1 1 0 28 3 0 0 0 28 103.70 28.00
40
Abdulkadir Dossajee
(Horizon Annadil Burhani)
B 3 3 0 27 3 1 0 0 17 112.50 9.00
41
Manoj Kumar
(Alliance Caravans)
B 2 2 2 26 1 1 0 0 17 200.00 --
42
Mohamed Omary
(Harab Motors Pak Stars)
A 3 2 0 24 2 0 0 0 18 75.00 12.00
43
Mufaddal Seifuddin
(Horizon Annadil Burhani)
B 3 3 0 24 3 0 0 0 23 64.86 8.00
44
Ramadhani Mbunde
(Kaon Lions)
A 3 3 2 23 1 0 0 0 10 109.52 23.00
45
Khuzeima Janoowala
(Horizon Annadil Burhani)
B 3 3 0 23 1 0 0 0 20 69.70 7.67
46
Shafi Kolo
(Balakrishna Strikers)
B 3 3 0 23 0 0 0 0 11 50.00 7.67
47
Safvan Annarathodika
(Alliance Caravans)
B 2 2 1 22 1 0 0 0 18 104.76 22.00
48
Abdulsamad Ahmed
(Kaon Lions)
A 3 3 0 22 1 0 0 0 17 84.62 7.33
49
Nasibu Kelvin Mapunda
(Alliance Caravans)
B 2 2 0 21 2 1 0 0 12 84.00 10.50
50
Prem Thakkar
(FMED Upanga)
A 2 2 0 21 0 0 0 0 18 50.00 10.50
51
Kishen Kamania
(FMED Upanga)
A 2 2 0 19 2 1 0 0 14 90.48 9.50
52
Basit Raza
(Harab Motors Pak Stars)
A 3 2 0 19 0 0 0 0 19 65.52 9.50
53
Anil Pindoriya
(Honest Logistics Sklpsc)
B 3 2 0 18 3 0 0 0 15 105.88 9.00
54
Abubakar Selemani
(Kaon Lions)
A 3 3 1 18 0 0 0 0 15 47.37 9.00
55
Vipul Pindoria
(Honest Logistics Sklpsc)
B 3 2 0 17 2 0 0 0 9 77.27 8.50
56
Jaffary Kanyita
(Aruti Aces)
A 3 2 1 15 0 1 0 0 11 125.00 15.00
57
Atif Salim
(Kaon Lions)
A 3 3 0 15 0 0 0 0 12 78.95 5.00
58
Yasser Abdulhamid
(Kaon Lions)
A 3 3 2 14 0 1 0 0 12 127.27 14.00
59
Sanjay Bhatia
(Balakrishna Strikers)
B 3 2 1 14 0 0 0 0 9 60.87 14.00
60
Harsheel Shah
(NTS Bosch Gymkhana)
A 1 1 0 13 3 0 0 0 13 162.50 13.00
61
Vaibhav Bhatia
(Balakrishna Strikers)
B 3 2 0 13 1 0 0 0 13 76.47 6.50
62
Johnson Nyambo
(Alliance Caravans)
B 2 2 0 11 2 0 0 0 11 57.89 5.50
63
Mubin Hassan
(Kaon Lions)
A 2 2 0 11 1 0 0 0 11 55.00 5.50
64
Mehul Ravat
(Balakrishna Strikers)
B 2 2 1 10 0 0 0 0 8 100.00 10.00
65
Aliasghar Shk Taher Jafferji
(Horizon Annadil Burhani)
B 3 1 1 8 0 1 0 0 8 61.54 --
66
Vikram Rathore
(FMED Upanga)
A 2 2 0 8 0 0 0 0 7 53.33 4.00
67
Dhyey Shah
(FMED Upanga)
A 2 1 0 7 1 0 0 0 7 140.00 7.00
68
Harsh Ramaiya
(FMED Upanga)
A 2 2 2 6 1 0 0 0 6 150.00 --
69
Mustafa Lukmanji
(Horizon Annadil Burhani)
B 3 2 0 6 1 0 0 0 5 120.00 3.00
70
Nimesh Darji
(Balakrishna Strikers)
B 1 1 1 6 0 0 0 0 6 100.00 --
71
Nandakishan Pottachira
(Alliance Caravans)
B 2 2 0 6 0 0 0 0 3 50.00 3.00
72
Khalil Rehemtullah
(Honest Logistics Sklpsc)
B 3 2 0 6 0 0 0 0 5 50.00 3.00
73
Murtaza Shk Kaderbhai
(Horizon Annadil Burhani)
B 3 3 1 6 0 0 0 0 2 46.15 3.00
74
Dhruv Pancholi
(NTS Bosch Gymkhana)
A 1 1 1 6 0 0 0 0 6 37.50 --
75
Muhammad Mudasser
(Harab Motors Pak Stars)
A 3 2 2 5 1 0 0 0 5 250.00 --
76
Kheel Suchak
(NTS Bosch Gymkhana)
A 1 1 0 5 1 0 0 0 5 100.00 5.00
77
Kelvin Anjelo
(NTS Bosch Gymkhana)
A 1 1 0 5 1 0 0 0 5 71.43 5.00
78
Mohammed Yunus
(NTS Bosch Gymkhana)
A 1 1 0 5 1 0 0 0 5 62.50 5.00
79
Ashish Nagewadia
(NTS Bosch Gymkhana)
A 1 1 0 5 0 0 0 0 5 31.25 5.00
80
Kibwana Salum
(Aruti Aces)
A 3 1 0 4 1 0 0 0 4 133.33 4.00
81
Karim Khan
(Balakrishna Strikers)
B 2 2 0 4 0 0 0 0 3 57.14 2.00
82
Jitin Pratap Singh
(Alliance Caravans)
B 2 2 0 4 0 0 0 0 3 44.44 2.00
83
Lazaro Festo
(Balakrishna Strikers)
B 3 2 0 4 0 0 0 0 3 21.05 2.00
84
Brijesh Hitesh Kakkad
(Honest Logistics Sklpsc)
B 1 1 0 3 0 0 0 0 3 75.00 3.00
85
Alaqmar Shakir
(Horizon Annadil Burhani)
B 2 2 0 2 0 0 0 0 2 20.00 1.00
86
Hamisi Lyimo
(NTS Bosch Gymkhana)
A 1 1 0 2 0 0 0 0 2 20.00 2.00
87
Shravan Kumar
(Balakrishna Strikers)
B 1 1 0 1 0 0 0 0 1 50.00 1.00
88
Nyenje Hashim
(Balakrishna Strikers)
B 2 2 2 1 0 0 0 0 1 33.33 --
89
Vaibhav Patel
(FMED Upanga)
A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
90
Wahid Hussain
(Harab Motors Pak Stars)
A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
91
Vipin Abraham
(Aurobindo Aksc)
B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
92
Ashfaq Imtiyaz
(Kaon Lions)
A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
93
Laksh Snehal
(Honest Logistics Sklpsc)
B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
94
Issa Safari
(Alliance Caravans)
B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
95
Sadiki Iddi
(Aurobindo Aksc)
B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
96
Nikhil Sawant
(Balakrishna Strikers)
B 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
97
Imran Essajee
(Horizon Annadil Burhani)
B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
98
Harsheed Chohan
(Aurobindo Aksc)
B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
99
Suraj Pala
(FMED Upanga)
A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
100
Alhaj Sadick
(Aurobindo Aksc)
B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
101
Aiman Khan
(Aurobindo Aksc)
B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
102
Ayzaz Jasani
(Aurobindo Aksc)
B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
103
Acrey Pascal
(Aruti Aces)
A 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 --
104
Mayur Gosai
(FMED Upanga)
A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
105
Azhaar Premji
(Aurobindo Aksc)
B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
106
Maqsood Alam
(Harab Motors Pak Stars)
A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
107
Farhan Atiq
(Harab Motors Pak Stars)
A 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 --
108
Rahil Kakkad
(Honest Logistics Sklpsc)
B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
109
Vishal Patel
(Aurobindo Aksc)
B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
110
Ali Janoowala
(Horizon Annadil Burhani)
B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
111
Aahil Jasani
(Aurobindo Aksc)
B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
112
Suraj Kumar
(Alliance Caravans)
B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
113
Pafrod Anacet
(Harab Motors Pak Stars)
A 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
114
Yusuf Abdulhaleem
(Kaon Lions)
A 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
115
Waheed Mushtaq
(Aruti Aces)
A 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
116
Naran Kerai
(Honest Logistics Sklpsc)
B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
117
Shamil Hameer
(Kaon Lions)
A 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
118
Abdulrahman Akida
(Harab Motors Pak Stars)
A 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
119
Yalinde Maurice
(Honest Logistics Sklpsc)
B 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0.00 --
120
Yash Hirwania
(NTS Bosch Gymkhana)
A 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
121
Amit Raghuvanshi
(NTS Bosch Gymkhana)
A 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
122
Rudra Hirani
(Honest Logistics Sklpsc)
B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
123
Jay Hirwania
(NTS Bosch Gymkhana)
A 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
124
Shyam Kumar
(Kaon Lions)
A 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
125
Mukul Kumar
(Balakrishna Strikers)
B 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00