# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Aditya Anand
 Sdccya
4 156 310 40 50 1 556
2 Devam Shrivastava [y]
 Sdccya
4 165 140 10 0 0 315
3 Gaurav Chintamneedi
 Sdccya
4 31 250 0 0 0 281
4 Pranav Ganesan
 Sdccya
4 47 100 10 0 0 157
5 Ayush Patel[Y]
 Sdccya
3 44 0 30 0 0 74
6 Noel Mathew
 Sdccya
4 -8 60 0 0 0 52
7 Joel Mathew
 Sdccya
4 32 0 10 0 0 42
8 Vardaan Sinha
 Sdccya
3 -9 40 0 0 0 31
9 Rohan Bharadwaj
 Sdccya
1 -10 30 0 0 0 20
10 Aadil Umar
 Sdccya
4 -8 20 0 0 0 12
11 Rohan Venkateswaran
 Sdccya
1 -5 10 0 0 0 5
12 Kinish Sathish
 Sdccya
1 0 0 0 0 0 0
13 Adarsh Venkateswaran
 Sdccya
3 -8 0 0 0 0 -8
14 Rohan Kumar
 Sdccya
4 -20 0 0 0 0 -20