# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Harika Amineni [Y]
 Scyca U11
3 -13 380 10 0 0 377
2 Nemitha Dassanayake
 Scyca U11
3 -5 310 10 0 0 315
3 Pranav Reddy Pagydyala
 Scyca U11
1 106 190 10 0 0 306
4 Sahil Shah
 Scyca U11
3 -17 160 20 0 0 163
5 Abhinav Amineni
 Scyca U11
3 76 40 0 0 0 116
6 Danyal Bhagani
 Scyca U11
2 1 70 0 0 0 71
7 Dhairya Khanna
 Scyca U11
3 -12 60 20 0 0 68
8 Rishi Sharma
 Scyca U11
3 5 30 0 0 0 35
9 Tharuk Siriwardena [Y]
 Scyca U11
3 14 0 0 0 0 14
10 Chetna Reddy Pagydyala
 Scyca U11
1 0 0 0 0 0 0
11 Achinthya Kashyap
 Scyca U11
1 0 0 0 0 0 0
12 Scorer 2
 Scyca U11
1 0 0 0 0 0 0
13 Simran Bhogle
 Scyca U11
2 0 0 0 0 0 0
14 Akhilesh Arunkumar
 Scyca U11
3 -7 0 0 0 0 -7
15 Jaiman Pandya
 Scyca U11
3 -10 0 0 0 0 -10