# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Gaurav Chintamneedi
 Sdccya
4 201 160 0 50 1 411
2 Aditya Anand
 Sdccya
4 102 100 10 0 0 212
3 Pranav Ganesan
 Sdccya
4 67 80 0 0 0 147
4 Devam Shrivastava [y]
 Sdccya
4 -12 130 0 0 0 118
5 Joel Mathew
 Sdccya
4 62 0 0 50 1 112
6 Siddharth Menon
 Sdccya
4 11 0 50 0 0 61
7 Aniket Chakradeo
 Sdccya
1 11 40 0 0 0 51
8 Rohan Kumar
 Sdccya
4 29 0 0 0 0 29
9 Aaroh Rawat
 Sdccya
1 0 0 20 0 0 20
10 Rohan Bharadwaj
 Sdccya
1 0 0 0 0 0 0
11 Jayanth Bharadwaj
 Sdccya
1 0 0 0 0 0 0
12 Aadil Umar
 Sdccya
1 0 0 0 0 0 0
13 Rut Patel
 Sdccya
2 -10 0 0 0 0 -10
14 Adarsh Venkateswaran
 Sdccya
2 -16 0 0 0 0 -16
15 Ayush Patel[Y]
 Sdccya
1 -8 -10 0 0 0 -18
16 Kinish Sathish
 Sdccya
4 -20 0 0 0 0 -20
17 Noel Mathew
 Sdccya
3 -22 -10 0 0 0 -32