# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Pranav Reddy Pagydyala
 Scyca U11
2 124 40 50 0 0 214
2 Siddharth Menon
 Scyca U11
2 13 40 40 0 0 93
3 Harika Amineni [Y]
 Scyca U11
2 29 60 0 0 0 89
4 Hardik Mathur
 Scyca U11
2 70 0 0 0 0 70
5 Tharuk Siriwardena [Y]
 Scyca U11
2 13 10 0 0 0 23
6 Abhinav Amineni
 Scyca U11
2 13 0 0 0 0 13
7 Sahil Shah
 Scyca U11
2 -10 20 0 0 0 10
8 Rishi Sharma
 Scyca U11
2 -20 20 0 0 0 0
9 Chetna Reddy Pagydyala
 Scyca U11
2 -8 0 0 0 0 -8
10 Achinthya Kashyap
 Scyca U11
1 -10 0 0 0 0 -10
11 Dhairya Khanna
 Scyca U11
1 -10 0 0 0 0 -10
12 Akhilesh Arunkumar
 Scyca U11
1 -10 0 0 0 0 -10
13 Sevitha Dassanayake [Y]
 Scyca U11
2 -20 0 0 0 0 -20
14 Nemitha Dassanayake
 Scyca U11
2 -17 -10 0 0 0 -27