# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Johannes Jayasuriya
 Lanka Colts CC
5 5 0 162 116 32.40 139.66 52 0 0 2 1 0 6 19
2 Naveen Peiris
 Lanka Colts CC
5 3 0 158 132 52.67 119.70 53 0 0 1 2 0 4 15
3 Shak Athulathmudali
 Lanka Colts CC
4 3 0 150 103 50.00 145.63 100 1 0 0 1 1 0 21
4 Nishan Peiris
 Lanka Colts CC
5 5 0 116 80 23.20 145.00 53 0 0 1 1 0 5 13
5 Ranga Perera
 Lanka Colts CC
4 3 0 46 30 15.33 153.33 35 0 0 0 1 0 2 4
6 Erantha Perera
 Lanka Colts CC
4 3 0 24 22 8.00 109.09 13 0 0 0 0 1 0 2
7 Romesh Ganeshasundaram
 Lanka Colts CC
1 0 0 20 20 0.00 100.00 20 0 0 0 0 0 0 4
8 Shiva Nithiananda
 Lanka Colts CC
4 3 0 18 19 6.00 94.74 13 0 0 0 0 0 0 2
9 Glenn Variath
 Lanka Colts CC
3 2 0 18 20 9.00 90.00 15 0 0 0 0 0 0 3
10 Ali Dawood
 Lanka Colts CC
1 1 0 15 12 15.00 125.00 15 0 0 0 0 0 1 0
11 Muditha Nimalaratne
 Lanka Colts CC
4 0 0 11 8 0.00 137.50 11 0 0 0 0 0 0 0
12 Ian Kolombege
 Lanka Colts CC
4 2 0 7 14 3.50 50.00 6 0 0 0 0 0 0 0
13 Duncan Vandort
 Lanka Colts CC
4 3 0 6 10 2.00 60.00 6 0 0 0 0 2 0 0
14 Dineth Kumarasinghe
 Lanka Colts CC
3 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Suranjith Peiris
 Lanka Colts CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Dharshan Kanapathypillai
 Lanka Colts CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sooriya Perera
 Lanka Colts CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Dhanyu Amarasinghe
 Lanka Colts CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0