# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Vivek Beniwal 3 3 3 92 55 -- 167.27 32 0 0 0 3 0 9 4
2 Vamshi Sloggers 3 3 2 70 75 70.00 93.33 28 0 0 0 2 0 5 2
3 Adithya Pickwick 2 2 1 65 49 65.00 132.65 37 0 0 0 2 0 2 3
4 Ram Kodali 2 2 2 60 47 -- 127.66 30 0 0 0 2 0 7 1
5 Yash Titans 2 2 1 56 66 56.00 84.85 30 0 0 0 2 0 6 0
6 Chetan Sharma 3 3 0 40 52 13.33 76.92 22 0 0 0 0 0 4 1
7 Robbie Pickwics 1 1 0 35 34 35.00 102.94 35 0 0 0 1 0 3 0
8 Satya Thanuku 1 1 1 30 30 -- 100.00 30 0 0 0 1 0 3 0
9 Menhaj Huda 1 1 0 30 45 30.00 66.67 30 0 0 0 1 0 2 0
10 Siddhartha Majumdar 3 3 0 29 34 9.67 85.29 14 0 0 0 0 0 1 0
11 Soban Srinivas 2 2 1 28 17 28.00 164.71 25 0 0 0 1 0 3 0
12 Dave Ramdin 2 2 0 27 31 13.50 87.10 24 0 0 0 0 0 2 0
13 Max Bird-ridnell 3 3 0 27 61 9.00 44.26 13 0 0 0 0 0 1 0
14 Dominic Dare 1 1 0 25 23 25.00 108.70 25 0 0 0 1 0 3 0
15 Bhupinder Rajput 2 2 1 19 18 19.00 105.56 12 0 0 0 0 0 0 0
16 Bashyam Titans 1 1 1 19 22 -- 86.36 19 0 0 0 0 0 1 0
17 Om K 2 2 2 17 21 -- 80.95 11 0 0 0 0 0 0 0
18 Vijay Titans 1 1 0 16 7 16.00 228.57 16 0 0 0 0 0 0 2
19 Yogin Desai 2 2 1 16 19 16.00 84.21 11 0 0 0 0 0 1 0
20 Mukund Paruchuri 1 1 0 16 20 16.00 80.00 16 0 0 0 0 0 1 0
21 Arjun Singh 3 3 0 16 23 5.33 69.57 14 0 0 0 0 0 2 0
22 Sambashivareddy Yadavelli 1 1 0 16 34 16.00 47.06 16 0 0 0 0 0 0 0
23 Vishnu Pickwick 1 1 0 15 17 15.00 88.24 15 0 0 0 0 0 2 0
24 John Hesling 3 3 1 13 18 6.50 72.22 10 0 0 0 0 0 2 0
25 Jasprit Singh 1 1 1 12 12 -- 100.00 12 0 0 0 0 0 1 0
26 Bharat Pickwiks 1 1 0 11 9 11.00 122.22 11 0 0 0 0 0 1 0
27 Rushi A 1 1 1 10 8 -- 125.00 10 0 0 0 0 0 1 0
28 Rahul Bouruthu 1 1 0 10 8 10.00 125.00 10 0 0 0 0 0 2 0
29 Kiran Pickwiks 1 1 0 10 19 10.00 52.63 10 0 0 0 0 0 0 0
30 Ragesh Prabhakaran 1 1 0 9 13 9.00 69.23 9 0 0 0 0 0 0 0
31 Abhijith Titans 1 1 0 9 17 9.00 52.94 9 0 0 0 0 0 0 0
32 Vishal Pai 1 1 0 9 30 9.00 30.00 9 0 0 0 0 0 0 0
33 Happy Sloggers 1 1 0 8 9 8.00 88.89 8 0 0 0 0 0 0 0
34 Jason Sloggers 1 1 0 8 11 8.00 72.73 8 0 0 0 0 0 1 0
35 Palani J 1 1 0 8 18 8.00 44.44 8 0 0 0 0 0 0 0
36 Mike Simi 2 1 0 7 8 7.00 87.50 7 0 0 0 0 0 1 0
37 Asif Jadwet 1 1 0 7 11 7.00 63.64 7 0 0 0 0 0 0 0
38 Argam Simi 1 1 0 7 18 7.00 38.89 7 0 0 0 0 0 0 0
39 Brijesh Titans 2 2 1 7 32 7.00 21.88 5 0 0 0 0 0 0 0
40 Johnny Farhan 1 1 0 5 9 5.00 55.56 5 0 0 0 0 0 0 0
41 Raj Senior 2 2 0 5 19 2.50 26.32 5 0 0 0 0 1 0 0
42 Barry Seidel 1 1 1 4 2 -- 200.00 4 0 0 0 0 0 1 0
43 Kazim Jafry 2 1 0 4 17 4.00 23.53 4 0 0 0 0 0 1 0
44 Rajaji Ganesan 2 2 0 4 30 2.00 13.33 2 0 0 0 0 0 0 0
45 Daksh Prabhu 1 1 1 3 2 -- 150.00 3 0 0 0 0 0 0 0
46 Abhishek Sawant 1 1 0 3 8 3.00 37.50 3 0 0 0 0 0 0 0
47 Aju Thomas 2 2 1 2 6 2.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
48 Aditya Simi 1 1 0 2 7 2.00 28.57 2 0 0 0 0 0 0 0
49 Vinayak Lingam 1 1 0 2 9 2.00 22.22 2 0 0 0 0 0 0 0
50 Babu Bhai 2 1 0 2 16 2.00 12.50 2 0 0 0 0 0 0 0
51 Sagar Nayak 1 1 1 1 1 -- 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
52 Abhijit Titans 1 1 0 1 6 1.00 16.67 1 0 0 0 0 0 0 0
53 Hasib K 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Omkar Patki 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Satya Tanuku 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Palani J 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Moin Simi 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
58 Alex Walton 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
59 Sunil Titans 1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
60 Arun Simi 1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
61 Dhinesh Titans 1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
62 Brandon Cricket 2 2 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0