# Player Team Matches Batting Bowling Fielding Other MOM # Total
1 Anurath Gupta Usc 8 623 90 60 0 0 773
2 Suraj P Usc 5 512 150 20 50 1 732
3 Vedant Jain Usc 7 313 160 10 0 0 483
4 Ankit Sultania Usc 4 312 0 0 0 0 312
5 Rushabh R Usc 6 158 140 10 0 0 308
6 Sibi Naayagam Usc 6 204 50 20 0 0 274
7 Mayur Shah Usc 11 114 90 50 0 0 254
8 Asang Mehta Usc 5 246 0 0 0 0 246
9 Rana Aijaz Usc 4 78 150 10 0 0 238
10 Sneh Kishan Usc 6 113 90 20 0 0 223
11 Vaibhav Murali Usc 6 100 70 0 0 0 170
12 Chinmay J Usc 5 87 70 0 0 0 157
13 Prayut Patel Usc 1 59 90 0 0 0 149
14 Muthu Rajendran Usc 2 109 0 10 0 0 119
15 Akhilesh Sikharipur Usc 4 40 50 10 0 0 100
16 Sahil Mohamed Usc 2 58 0 30 0 0 88
17 Prateek Rohella Usc 2 56 10 10 0 0 76
18 Shashank Shivashankar Usc 6 17 30 20 0 0 67
19 Vaibhav Oberoi Usc 2 55 -30 40 0 0 65
20 Aneesh Sanghai Usc 3 52 0 10 0 0 62
21 Vishweshwar Shastri Usc 2 44 0 0 0 0 44
22 Swapneel Dabholkar Usc 3 1 30 10 0 0 41
23 Noman Ghazali Usc 1 0 0 40 0 0 40
24 Nafish Khan Usc 1 0 0 20 0 0 20
25 Ayan Mukherjee Usc 1 0 0 20 0 0 20
26 Harshal Shah Usc 2 0 20 0 0 0 20
27 Eka R Usc 1 0 0 20 0 0 20
28 Khurshid Shaikh Usc 1 0 0 10 0 0 10
29 Karan Sharma Usc 1 9 -10 10 0 0 9
30 Vipul R Usc 3 4 0 0 0 0 4
31 Harshith Kodumuru Usc 4 4 -10 10 0 0 4
32 Niranjan Patil Usc 1 4 0 0 0 0 4
33 Sayali Upadhye Usc 4 3 0 0 0 0 3
34 Zohaib Ahmad Usc 1 0 0 0 0 0 0
35 Darshan P Usc 2 0 0 0 0 0 0
36 Kartikeya Juneja Usc 2 0 0 0 0 0 0