# Player

Group

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Sameer Chavan B
 Denver CC
7 650 0 30 50 1 730
2 Harpreet Singh B
 Denver CC
7 373 210 10 50 1 643
3 Dhruv Suhag B
 Denver CC
7 283 290 70 0 0 643
4 Kanay Patel B
 Denver CC
5 178 180 20 50 1 428
5 Uttam Hanush Guttula B
 Denver CC
3 44 300 0 50 1 394
6 Manjinder Singh B
 Denver CC
6 341 -20 20 0 0 341
7 Mayank Mittal B
 Denver CC
7 149 80 10 50 1 289
8 Maulik Kadia B
 Denver CC
5 3 260 20 0 0 283
9 Jaswinder Singh B
 Denver CC
3 89 170 10 0 0 269
10 Roshan Patel B
 Denver CC
6 88 0 90 0 0 178
11 Puneeth Mahadevaiah B
 Denver CC
3 138 -10 30 0 0 158
12 Sunil Joel B
 Denver CC
3 115 0 20 0 0 135
13 rajesh nalluri B
 Denver CC
1 0 60 0 0 0 60
14 Sanjay Gowda B
 Denver CC
3 45 0 0 0 0 45
15 Sanket Wagh B
 Denver CC
1 0 30 10 0 0 40
16 Sumeet Jeswani B
 Denver CC
1 0 30 10 0 0 40
17 Ashwani Kharb B
 Denver CC
2 0 10 20 0 0 30
18 Venkatachalam Chinnaswamy B
 Denver CC
3 8 20 0 0 0 28
19 Lakshmiprasad Nagalapti B
 Denver CC
1 0 0 10 0 0 10
20 Santosh Krishnakumar B
 Denver CC
1 0 -10 10 0 0 0
21 Shaswat Sharma B
 Denver CC
2 1 -10 0 0 0 -9