# Player

Group

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Manjinder Singh B
 Denver CC
6 6 0 129 108 21.50 119.44 55 0 0 1 1 0 3 9
2 Harpreet Singh B
 Denver CC
6 5 1 111 86 27.75 129.07 74 0 0 1 1 1 4 5
3 Dhruv Suhag B
 Denver CC
4 3 1 93 67 46.50 138.81 72 0 0 1 0 0 4 8
4 Sameer Chavan B
 Denver CC
6 6 1 80 62 16.00 129.03 27 0 0 0 1 1 1 8
5 Sanket Wagh B
 Denver CC
5 4 1 66 84 22.00 78.57 32 0 0 0 2 0 0 1
6 Jaswinder Singh B
 Denver CC
3 3 0 57 65 19.00 87.69 37 0 0 0 1 0 0 6
7 Sumeet Jeswani B
 Denver CC
5 4 2 45 42 22.50 107.14 27 0 0 0 1 0 1 1
8 Puneeth Mahadevaiah B
 Denver CC
5 3 0 44 32 14.67 137.50 30 0 0 0 1 0 2 2
9 Roshan Patel B
 Denver CC
6 5 0 44 54 8.80 81.48 20 0 0 0 0 0 0 2
10 Kanay Patel B
 Denver CC
3 3 0 39 44 13.00 88.64 36 0 0 0 1 1 3 0
11 Sunny Rathore B
 Denver CC
4 3 0 17 34 5.67 50.00 9 0 0 0 0 0 0 1
12 Santosh Krishnakumar B
 Denver CC
1 1 1 15 16 93.75 15 0 0 0 0 0 1 0
13 Maulik Kadia B
 Denver CC
5 2 0 10 13 5.00 76.92 8 0 0 0 0 0 0 0
14 Uttam Hanush Guttula B
 Denver CC
4 3 2 4 6 4.00 66.67 3 0 0 0 0 0 0 0
15 Shashwat Sharma B
 Denver CC
2 2 1 4 7 4.00 57.14 4 0 0 0 0 1 0 0
16 Sunil Kumar B
 Denver CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0