# Player

Group

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Benjamin George B
 Boulder CC
8 8 1 272 217 38.86 125.35 61 0 0 2 4 0 16 19
2 Rakesh Dash B
 Boulder CC
8 8 1 141 126 20.14 111.90 61 0 0 1 1 1 10 9
3 Om Giridhar B
 Boulder CC
7 6 2 123 73 30.75 168.49 84 0 1 1 0 1 14 3
4 Jimmi Skariya B
 Boulder CC
6 5 0 105 77 21.00 136.36 66 0 0 1 1 1 9 4
5 Antony Chandy B
 Boulder CC
4 3 2 62 54 62.00 114.81 29 0 0 0 2 0 5 1
6 Amit Gandhi B
 Boulder CC
4 3 1 26 50 13.00 52.00 17 0 0 0 0 0 0 1
7 Narander Chaudhary B
 Boulder CC
6 2 0 25 28 12.50 89.29 25 0 0 0 1 1 0 4
8 Srikanth R Anumula B
 Boulder CC
1 1 0 23 10 23.00 230.00 23 0 0 0 0 0 2 2
9 Shinu Tharol B
 Boulder CC
7 3 2 21 23 21.00 91.30 15 0 0 0 0 0 1 1
10 Bagavathi Perumal B
 Boulder CC
1 1 0 18 38 18.00 47.37 18 0 0 0 0 0 0 0
11 Satyapriya Das B
 Boulder CC
5 3 0 16 30 5.33 53.33 12 0 0 0 0 0 0 1
12 Sathish Pendota B
 Boulder CC
3 3 2 10 14 10.00 71.43 7 0 0 0 0 0 0 0
13 Keyur Amin B
 Boulder CC
4 3 0 7 28 2.33 25.00 5 0 0 0 0 1 0 0
14 Jackson Dsouza B
 Boulder CC
2 1 0 6 8 6.00 75.00 6 0 0 0 0 0 0 0
15 Gowtham Ram B
 Boulder CC
3 1 0 6 23 6.00 26.09 6 0 0 0 0 0 0 0
16 Abhishek Bhaumik B
 Boulder CC
1 1 1 4 11 36.36 4 0 0 0 0 0 0 0
17 Yogesh Chhajed B
 Boulder CC
2 1 0 3 5 3.00 60.00 3 0 0 0 0 0 0 0
18 Ajinkya Kolhe B
 Boulder CC
4 2 2 1 4 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Ajay Yadav B
 Boulder CC
2 1 0 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
20 Srinivasa Venkataraman B
 Boulder CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Saamyog Dahal B
 Boulder CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Venkatesh Bellamkonda B
 Boulder CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Puviyarasun Pugazhanthi B
 Boulder CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Venkatesh Ede B
 Boulder CC
2 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
25 Neeraj P B
 Boulder CC
4 2 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0