# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Sameer Chavan
 Denver CC
11 11 0 250 223 22.73 112.11 63 0 0 1 3 0 8 15
2 Jaswinder Singh
 Denver CC
9 8 0 200 206 25.00 97.09 47 0 0 0 3 0 2 11
3 Harpreet Singh
 Denver CC
13 10 0 167 169 16.70 98.82 66 0 0 1 0 1 7 10
4 Manjinder Singh
 Denver CC
11 8 0 156 141 19.50 110.64 45 0 0 0 3 1 7 9
5 Chandran Thangaraj
 Denver CC
6 4 0 73 109 18.25 66.97 49 0 0 0 1 0 0 4
6 Sanket Wagh
 Denver CC
9 6 0 65 74 10.83 87.84 21 0 0 0 0 0 2 2
7 Vikas R Shivaprabhu
 Denver CC
4 3 0 60 67 20.00 89.55 34 0 0 0 1 1 2 5
8 Ashwani Kharb
 Denver CC
7 4 0 55 60 13.75 91.67 31 0 0 0 1 2 1 2
9 Deepak Rajendran
 Denver CC
9 7 0 46 62 6.57 74.19 23 0 0 0 0 2 2 2
10 Roshan Patel
 Denver CC
6 3 0 33 39 11.00 84.62 19 0 0 0 0 0 2 0
11 Aniket Shetty
 Denver CC
11 6 0 31 45 5.17 68.89 9 0 0 0 0 0 1 0
12 Yash Naik
 Denver CC
3 2 0 26 22 13.00 118.18 26 0 0 0 1 1 3 0
13 Sahil Chaudhry
 Denver CC
8 4 0 22 24 5.50 91.67 9 0 0 0 0 2 0 1
14 Velmurugan Balaiya
 Denver CC
3 2 0 18 23 9.00 78.26 17 0 0 0 0 0 2 0
15 Prashanth Thiruvenkataswamy
 Denver CC
2 1 0 16 21 16.00 76.19 16 0 0 0 0 0 0 0
16 Arvind Br
 Denver CC
12 4 0 14 28 3.50 50.00 10 0 0 0 0 3 0 0
17 Suhail Fouzan
 Denver CC
3 1 0 4 6 4.00 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
18 Andrew Lee
 Denver CC
1 1 0 4 10 4.00 40.00 4 0 0 0 0 0 0 0
19 Raghav Dube
 Denver CC
7 2 0 2 6 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
20 Umang Bhatt
 Denver CC
2 2 0 2 10 1.00 20.00 2 0 0 0 0 1 0 0
21 Nitya Maddodi
 Denver CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Arvinder Singh
 Denver CC
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Akhil Laxmanagiri
 Denver CC
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
24 Shikhar Mathur
 Denver CC
2 0 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0