# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Srikant Reddy Narruvala
 Unm Lobos CC
9 9 0 210 181 23.33 116.02 72 0 0 1 3 1 6 12
2 Vaibhav Madhok
 Unm Lobos CC
4 4 0 136 108 34.00 125.93 65 0 0 1 2 0 1 10
3 Dharmesh Bhakta
 Unm Lobos CC
5 4 0 64 56 16.00 114.29 22 0 0 0 0 0 2 2
4 Palni Prabhakar
 Unm Lobos CC
8 6 1 51 71 10.20 71.83 23 0 0 0 0 1 0 0
5 Ashwin Rishinaramangalam
 Unm Lobos CC
7 6 1 47 22 9.40 213.64 26 0 0 0 1 2 3 3
6 Harish Shankar
 Unm Lobos CC
5 5 0 46 98 9.20 46.94 23 0 0 0 0 0 0 1
7 Anand Ganti
 Unm Lobos CC
4 4 0 42 58 10.50 72.41 22 0 0 0 0 1 0 3
8 Anirudh Kannan
 Unm Lobos CC
6 3 0 41 52 13.67 78.85 35 0 0 0 1 0 1 2
9 Sivakumar Krishnan
 Unm Lobos CC
3 2 0 30 35 15.00 85.71 22 0 0 0 0 0 1 0
10 Mukesh Patel
 Unm Lobos CC
2 2 0 29 23 14.50 126.09 29 0 0 0 1 1 2 1
11 Anand Bhakta
 Unm Lobos CC
2 1 0 19 23 19.00 82.61 19 0 0 0 0 0 0 1
12 Manoj Kumar Ramalingam
 Unm Lobos CC
4 2 1 18 23 18.00 78.26 17 0 0 0 0 0 0 0
13 Rajat Kohli
 Unm Lobos CC
1 1 1 18 34 0.00 52.94 18 0 0 0 0 0 0 0
14 Faraz Alam
 Unm Lobos CC
2 2 0 15 1 7.50 1500.00 15 0 0 0 0 1 0 1
15 Harlan Hobbs
 Unm Lobos CC
1 1 0 15 22 15.00 68.18 15 0 0 0 0 0 0 1
16 Ravi Raghunathan
 Unm Lobos CC
8 1 1 13 16 0.00 81.25 6 0 0 0 0 0 0 1
17 Sanjay Bhakta
 Unm Lobos CC
5 2 0 13 22 6.50 59.09 5 0 0 0 0 0 0 0
18 Pankaj Ahirwar
 Unm Lobos CC
3 1 0 7 4 7.00 175.00 6 0 0 0 0 0 1 0
19 Vineett Yeruva
 Unm Lobos CC
6 4 0 5 23 1.25 21.74 3 0 0 0 0 2 0 0
20 Niraj Ganjawala
 Unm Lobos CC
1 0 0 3 2 0.00 150.00 3 0 0 0 0 0 0 0
21 Aswin Teja
 Unm Lobos CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Gangadharan Esaki
 Unm Lobos CC
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Pragnesh Patel
 Unm Lobos CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siva Tarun
 Unm Lobos CC
3 0 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0