# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Bhavin Shah
 Unm Lobos CC
2 1 0 73 53 73.00 137.74 42 0 0 0 2 0 2 6
2 Vaibhav Madhok
 Unm Lobos CC
2 1 0 25 30 25.00 83.33 23 0 0 0 0 0 0 2
3 Jignesh Bhakta
 Unm Lobos CC
3 1 0 22 17 22.00 129.41 11 0 0 0 0 0 0 3
4 Anand Ganti
 Unm Lobos CC
3 2 0 22 26 11.00 84.62 15 0 0 0 0 0 0 3
5 Mukesh Patel
 Unm Lobos CC
2 1 0 22 30 22.00 73.33 22 0 0 0 0 0 0 2
6 Harish Shankar
 Unm Lobos CC
2 1 0 20 32 20.00 62.50 17 0 0 0 0 0 0 2
7 Kamal Gajendran
 Unm Lobos CC
3 3 0 19 18 6.33 105.56 18 0 0 0 0 1 1 1
8 Dharmesh Bhakta
 Unm Lobos CC
3 1 0 16 12 16.00 133.33 11 0 0 0 0 0 1 0
9 John Alphonse
 Unm Lobos CC
3 1 0 11 16 11.00 68.75 6 0 0 0 0 0 0 0
10 Arvind Raj
 Unm Lobos CC
1 1 0 8 9 8.00 88.89 8 0 0 0 0 0 0 0
11 Laurence Butcher
 Unm Lobos CC
1 1 0 4 20 4.00 20.00 4 0 0 0 0 0 0 0
12 Anant Chitari
 Unm Lobos CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kamesh Tangirala
 Unm Lobos CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Amit Bhakta
 Unm Lobos CC
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0